khoshnegaryazd@gmail.com
/
03537265952
استخدام مجموعه هنری خوشنگار یزد
برای درخواست همکاری با ما فرم زیر را تکمیل نمایید
درصورت واجد شرایط بودن و تماس ، همکاری به مدت یک هفته به صورت ارزیابی می باشد و چنانچه موارد ذکر شده در فرم با عملکرد در این مدت مطابقت داشته باشد نسبت به عقد قرار داد اقدام خواهد گردید


دریافت اخبار

ثبت در خبرنامه